Dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup/objednání v tomto internetovém obchodě

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi firmou Kaarsgaren s.r.o. (dále jen "prodávající") a jejími zákazníky (dále jen "kupující").

1. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím

Prodávající

Kaarsgaren s.r.o., místo podnikání Šrobárova 2108/65, Praha 3, Vinohrady, 130 00,

Zápis v OR: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 93195,

IČ: 26779200, DIČ: CZ26779200. Firma je plátcem DPH. Společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00060753.

Kupující

je zákazník, který učiní objednávku, tj. koncový uživatel. Při zahájení obchodních vztahů předává kupující prodávajícímu údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popř. údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech (fakturách).

Zboží

Zboží, které je předmětem smluvního vztahu, jsou produkty s dlouhodobou trvanlivostí. Zboží je prezentováno na webových stránkách internetového obchodu vždy fotografií a popisem a cenou.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem, které nejsou výslovně upravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Povinnost prodávajícího

Prodávající se zavazuje dodržovat obecně právní zákony a ustanovení v rámci naplnění smluvního vztahu. Povinností prodávajícího je splnění závazku k dodání zboží za podmínek existujících v době objednávky kupujícího.

3. Povinnost kupujícího

Povinností kupujícího jako jedné ze smluvních stran je splnění závazku k odebrání a zaplacení dodaného zboží. Povinností kupujícího je poskytnout prodávajícímu všechny potřebné dokumenty a informace tak, aby bylo umožněno prodávajícímu provést služby v rámci tohoto smluvního vztahu. Kupující tímto zaručuje úplnost a přesnost všech informací poskytnutých prodávajícímu pro účely tohoto smluvního vztahu.

4. Smluvní vztah

Kupujícímu vzniká povinnost se před závazným potvrzením objednávky seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami. Kupující přijímá veškerá ustanovení těchto VOP potvrzením své objednávky. Prodávající je povinen potvrdit přijetí této objednávky. Smluvní vztah vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím stejnou cestou, kterou byla učiněna.
Informace o zboží a platbě /faktura/ budou podle ustanovení § 55 odst. 6 obč. zákoníku v písemné formě vždy připojeny ke zboží.
Vlastnické právo ke zboží z prodávajícího na kupujícího přechází až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

5. Ukončení smlouvy - smluvního vztahu, odstoupení od smlouvy

Ukončení smlouvy ze strany kupujícího.

V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Podrobný výklad viz. článek č. 8. Záruky, reklamační řád.

Ukončení smlouvy ze strany prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet či složenkou na adresu do 14 dnů.

Doba platnosti nabídky nebo ceny

Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti, je vymezena uveřejněním nabídky či ceny na internetových stránkách. Změna ceny zboží platí po dobu jejího uveřejnění na internetových stránkách.

6. Platební podmínky

Cena každého výrobku je v e-shopu uváděna vždy včetně DPH. V uváděné ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravné, které je účtováno podle aktuálního ceníku zveřejněného na internetových stránkách e-shopu.

Platba za objednané zboží je realizována formou dobírky, bankovním převodem, nebo platební kartou prostřednictvím platební brány Comgate. Po dohodě je možné platit i v hotovosti a zboží si osobně odebrat.

Náklady spojené s objednáním zboží na těchto internetových stránkách (náklady na internetové připojení) nese kupující. Ostatní náklady nese prodávající.

Náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu nese v plné výši kupující. Ceník za dopravné je uváděn samostatně a je k dispozici na stránkách internetového obchodu.

7. Dodací podmínky

Způsob dodání zboží

Zboží je dodáváno kupujícímu přepravcem PPL/DPD. Prodávající garantuje doručení zásilky dle sjednané dodací doby. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku zveřejněného v den objednávky na webových stránkách internetového obchodu (při nákupu nad 5000,- Kč je přeprava zdarma).

Aktuální ceník dopravy:

Přepravce PPL ČR

  • 90,- Kč při platbě předem na účet, při nákupu nad 5000,- Kč dopravné a balné zdarma.

  • 120,- Kč při platbě na dobírku (možno platit řidiči i kreditní kartou), při nákupu nad 5000,- Kč dopravné a balné zdarma.

Přepravce DPD ČR

  • 140,- Kč při platbě předem na účet, při nákupu nad 5000,- Kč dopravné a balné zdarma.

  • 170,- Kč při platbě na dobírku, při nákupu nad 5000,- Kč dopravné a balné zdarma.

Zásilkovna ČR

  • 60,- Kč při platbě předem na účet.

Kupující je povinen bezprostředně při přebírání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) dle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Dodací lhůty

V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 7 pracovních dnů. Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující svou objednávkou přijímá tyto dodací podmínky. Pokud prodávající z mimořádných důvodů nebude moci dodací lhůty dodržet, neprodleně to oznámí kupujícímu a vyžádá si jeho souhlas se změnou dodací lhůty. Pokud kupující se změnou dodací lhůty nesouhlasí, objednávka je tímto zrušena.

8. Záruky, reklamační řád

Odstoupení od Kupní smlouvy

Podmínky odstoupení od Kupní smlouvy jsou stanoveny v § 53, odst. 7 - 10 Občanského zákoníku:

(7) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

(8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

9) Poskytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom vyrozumět.

(10) Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Záruky na zboží

Záruční podmínky

Prodávající neposkytuje žádné další garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách internetového obchodu, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno.

Délka záruky na zboží

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční doba. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Standardní zákonná záruční lhůta činí 24 měsíců.

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou péčí tak, aby zjistil veškeré závady.

Reklamace zboží

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího. Reklamace se vyřizují na adrese prodávajícího: Kaarsgaren s.r.o., Šrobárova 2108/65, Praha 3, 130 00; nebo na telefonu 603 963 639.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ji ani reklamovat.

Informace uvedené na webových stránkách internetového obchodu nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od prodávajícího v písemné podobě.

Reklamační řád je spolu s obchodními podmínkami uveřejněn na webových stránkách internetového obchodu.

Kupující je povinen seznámit se před započetím nákupu s výše uvedeným reklamačním řádem.

Důvody reklamace

Při reklamacích zboží se internetový obchod řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů.

V případech, kdy jste obdrželi:

- zboží poškozené (např. zjevná vada na zboží, nefunkčnost atd.)

- zboží došlo nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod.) – Pozor, pokud si objednáte více zboží s různou dodací lhůtou, je možné, že Vám byla zásilka rozdělena.

- došlo Vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně), můžete tyto zásilky reklamovat.

Jak zboží reklamovat

Kupující je povinen písemně oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při náležité péči bylo možné zjistit, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Místo vyřízení reklamace

Kaarsgaren s.r.o. Šrobárova 2108/65, Praha 3, 130 00. Reklamované zboží je možno na tuto adresu zaslat či doručit osobně.

Firma Kaarsgaren s.r.o. se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Záruka na zboží a reklamace nelze uplatit v těchto případech:

- zboží bylo znehodnoceno běžným opotřebením věci nebo jejích dílů způsobené používáním

- zboží bylo znehodnoceno neodborným použitím zařízení

- zboží bylo znehodnoceno mechanickým poškozením nebo opotřebením

- zboží bylo znehodnoceno živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

- zboží bylo znehodnoceno jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě atd.)

Informace uvedené na webových stránkách internetového obchodu nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobku a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od prodávajícího v písemné podobě.

Lhůta k vyřízení reklamace

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem uplatnění reklamace kupujícím.

Délka záruky na zboží

Na nabízené zboží je záruka 24 měsíců.

Reklamace přepravních služeb

Postup reklamace přepravních služeb

Zboží z internetového obchodu k Vám doručujeme prostřednictvím dopravce, kterého jsme pro Vás vybírali s ohledem na cenu, ale i kvalitu služeb.

Přesto se může stát, že k vám zásilka přijde poškozená.

V takovém případě postupujte prosím následovně:

1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.

2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky.

3. Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Při odeslání zásilky ošetřujeme zboží velmi pečlivě, aby k Vám došlo v pořádku.

V případě problému s dopravní službou se na nás prosím neprodleně obraťte. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme Vám další postup. Poškozené zásilky nemohou být Vaší starostí a nesmějí Vám znepříjemňovat nakupování u nás.

Jako příjemci zásilky jste povinni si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasilatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Zasílatel je povinen takový zápis sepsat.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky. V takovém případě se prosím řiďte výše uvedenými radami Jak zboží reklamovat.

 

9. Ochrana osobních informací

Souhlas se zpracováním osobních dat

Kupující dává svou registrací či odesláním objednávky do internetového obchodu souhlas s tím, že údaje o něm a jeho nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů.

Ochrana osobních dat

Prodávající považuje veškeré osobní údaje kupujícího za důvěrné. Budou použity k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jiným způsobem zneužity, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, týkajícími se objednaného zboží. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických a marketingových důvodů a bude s nimi nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující poskytuje osobní údaje dobrovolně, za účelem uzavření smlouvy o nákupu zboží a je oprávněn kontrolovat správnost o něm shromažďovaných osobních údajů, jakož i domáhat se nápravy dle zákona 101/2000 Sb.

10. Ostatní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti nesplnil svou povinnost odebrat nebo zaplatit objednané zboží.

Prodávající nemá povinnost uskutečnit dodávku zboží, pokud kupující neuvedl v elektronické objednávce všechny požadované údaje.

11. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 15. 3. 2008. Prodávající si vyhrazuje právo na změny v uvedených VOP.Tyto změny vcházejí v platnost dnem jejich zveřejnění na webových stránkách.

 


 

Název firmy: Kaarsgaren s.r.o.
Adresa: Šrobárova 2108/65
Město: 130 00 Praha 3, Vinohrady
Tel.: 603 963 639

IČ: 26779200, DIČ: CZ26779200

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

Rychlý kontakt
Po-Pá 8:00-18:00

KAARSGAREN s.r.o.
Šrobárova 65
130 00 Praha 3
Česká republika
okr. Praha
IČ: 26779200
DIČ: CZ26779200

Objednávky
MOB +420 603 963 639
Velkoobchod
MOB +402 605 238 449

Odběr zpravodaje
Zadejte svou e-mailovou adresu, k přihlášení odběru zpravodaje.

Kdo je online?
Právě zde jsou 30 návštěvníci online.